Informacja o ochronie danych osobowych na stronie internetowej

(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności reguluje sposób, w jaki Woodbrook College zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy z nich to "Użytkownik") strony internetowej ("Strona"). Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy strony i naszej szkoły.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Zbieramy dane osobowe umożliwiające identyfikację od przyszłych studentów na różne sposoby w związku z realizacją edukacji w naszej szkole. Będziemy zbierać dane osobowe umożliwiające identyfikację od osób, których dane dotyczą, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje:

Dane ucznia po szkole podstawowej (Podstawa prawna: interes publiczny, zgoda, obowiązek prawny):

 • Imię; Nazwisko; Data urodzenia; Numer PPS; Adres; Narodowość; Akt urodzenia; Warunki medyczne; Przedmioty programowe i kursy Zwolnienia; Medium of learning Irish/English; Wyniki testów psychometrycznych (jeśli dotyczy); Religia; Wyniki oceny psychologicznej (jeśli dotyczy); Book Rental Scheme; Transportation Scheme;
 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna; numer telefonu; adres domowy; numer telefonu komórkowego; osoba kontaktowa w nagłych wypadkach i jej numer, e-mail, nazwisko panieńskie matki; członkowie rodziny (obecni / przeszli); karta medyczna;
 • Imię i nazwisko, adres i telefon lekarza pierwszego kontaktu, poprzednia historia edukacji. Nr lekarza rodzinnego, poprzednia historia edukacji.
 • Zdjęcia z kolegami z klasy, wycieczki, mecze, nagrody itp.
 • Zdjęcia CCTV.
 • Oceny z zajęć i wyniki egzaminów;
 • Wyniki egzaminu państwowego;

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów obejmujących:

 • wniosek o zapisanie dziecka;
 • zapewnienie dziecku odpowiedniej edukacji i wsparcia;
 • aby monitorować postępy w nauce swojego dziecka;
 • dbać o zdrowie i dobre samopoczucie dziecka;
 • aby dbać o naszych pracowników i studentów;
 • do rozpatrywania wniosków o dotacje, opłaty i stypendia;
 • koordynowanie, ocenianie, finansowanie i organizowanie programów edukacyjnych;
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako organu edukacyjnego;
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości wobec organów rządowych;
 • rozpatrywanie odwołań, rozstrzyganie sporów, obrona sporów sądowych itp.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację (personel dydaktyczny)

Zbieramy dane osobowe od przyszłych pracowników i personelu na różne sposoby w związku z realizacją edukacji w naszej szkole. Będziemy zbierać dane osobowe od osób, których dane dotyczą, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje:

Dane pracowników i potencjalnych pracowników (Podstawa prawna: Interes publiczny, Zgoda, Zobowiązanie umowne, Zobowiązanie prawne):

 • Nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu;
 • PPSN;
 • Lista płac nr;
 • Rada Pedagogiczna Nr rejestracyjny;
 • Weryfikacja nr (...)
 • Szczegóły dotyczące płatności;
 • Odliczenia ustawowe Odliczenia dobrowolne np. składka na związki zawodowe;
 • Historia serwisowa;
 • Urlopy w tym zwolnienia lekarskie / Oddelegowania;
 • Kwalifikacje i wyniki (2nd & 3rd Level) & Work Experience;
 • Szczegóły dotyczące przypadków, w których mogą Państwo kwestionować stosowanie warunków, np. umowa na czas nieokreślony;

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe (pracowników) w celach obejmujących:

 • twój wniosek o zatrudnienie;
 • zapewnienie Ci odpowiedniego kierunku i wsparcia w zatrudnieniu;
 • aby zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie;
 • do rozpatrywania wniosków o dotacje, opłaty i stypendia;
 • koordynowanie, ocenianie, finansowanie i organizowanie programów edukacyjnych;
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy;
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości wobec organów rządowych;
 • rozpatrywanie odwołań, rozstrzyganie sporów, obrona sporów sądowych itp.

Jak chronimy Twoje informacje

Przyjmujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres zgodny z naszymi zasadami przechowywania danych, tj. w przypadku uczniów szkół podstawowych i dorosłych oznacza to, że będziemy przechowywać dane przez okres do 7 lat po opuszczeniu szkoły przez ucznia,

W przypadku pracowników będziemy przechowywać dane przez okres zatrudnienia i do 7 lat po jego zakończeniu. Jeśli ubiegasz się o stanowisko, ale nie zostaniesz przyjęty, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do 18 miesięcy po zamknięciu konkursu.

Po tym czasie Państwa dane zostaną zniszczone poprzez poufne niszczenie lub usunięcie z bazy danych naszej szkoły.

W pewnych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane dłużej, okoliczności te i okres przechowywania są przedstawione w Polityce Ochrony Danych Woodbrook College.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy danych osobowych innym podmiotom. Możemy udostępniać Twoje dane Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Departamentowi Edukacji i Umiejętności, NCSE, TUSLA, NDTI, An Garda Síochána, HSE, Departamentowi Ochrony Socjalnej, naszemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, Revenue Commissioners itp.

Udostępnianie danych osobowych uczniów oraz charakter tego, co jest udostępniane, zależy od różnych czynników. Organy rządowe, którym przekazujemy dane osobowe, wykorzystają te dane do własnych celów (w tym: do weryfikacji innych informacji, które już posiadają itp.) i mogą je połączyć z innymi informacjami, które już posiadają na temat osoby, której dane dotyczą, i rodziny tej osoby. Udostępniamy również Państwa dane osobowe innym stronom trzecim, w tym naszej firmie ubezpieczeniowej oraz innym dostawcom usług (w tym zewnętrznym psychologom, logopedom, dostawcom usług informatycznych, dostawcom zabezpieczeń, doradcom prawnym itp.) Jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazywania rodzicom/opiekunom ucznia (poniżej 18 roku życia) niektórych zapisów dotyczących postępów w nauce, w tym wyników egzaminów.

Twoje prawa

Przysługuje Państwu szereg praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Prawa te obejmują prawo do:

 • zażądać informacji dotyczących danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz źródła (źródeł) tych informacji. Możesz zażądać kopii wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Usługa ta jest bezpłatna.
 • zażądać od nas sprostowania bez zbędnej zwłoki wszelkich nieścisłości w odniesieniu do posiadanych przez nas danych osobowych;
 • w niektórych okolicznościach zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania w niektórych okolicznościach;
 • wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek przetwarzania w niektórych okolicznościach;
 • w pewnych okolicznościach zażądać przekazania Państwa danych osobowych do Państwa lub nowej szkoły, jeśli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (Należy pamiętać, że zachowujemy tylko kopię niektórych danych zebranych od Państwa. Ponadto nie korzystamy z systemów, które podejmują zautomatyzowane decyzje na podstawie Państwa danych);
 • jeżeli przetwarzamy jakiekolwiek dane, na które wyrazili Państwo zgodę, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które już zostało dokonane za Państwa zgodą; oraz
 • złożyć skargę do organu nadzorczego. W Irlandii jest to Office of the Data Protection Commissioner;

Wszelkie zapytania dotyczące powyższych praw lub chęć skorzystania z któregokolwiek z tych praw lub innych praw przewidzianych w niniejszym Oświadczeniu prosimy o kontakt poniżej.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby (strona internetowa)

Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników na różne sposoby w związku z działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej Stronie. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych identyfikacyjnych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić im zaangażowanie się w pewne działania związane z Witryną.

Informacje nieosobowe (strona internetowa)

Możemy zbierać nieosobiste informacje identyfikacyjne o użytkownikach podczas ich interakcji z naszą Stroną. Nieosobiste informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne dotyczące sposobów łączenia się Użytkowników z naszą Stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie reklamy lub inne treści, które odsyłają do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą linki z naszej Strony. Ponadto, te strony lub usługi, w tym ich zawartość i linki, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te strony i usługi mogą mieć swoje własne polityki prywatności. Przeglądanie i interakcja na każdej innej stronie internetowej, w tym na stronach, które posiadają link do naszej Strony, podlega własnym warunkom i zasadom tej strony.

Nasze wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie to małe fragmenty kodu wysyłane ze stron internetowych do urządzenia użytkownika i wykorzystywane do przechowywania informacji przez przeglądarkę internetową (zob. aboutcookies.org). Nasze wykorzystanie plików cookie i innych technologii może zbierać informacje takie jak Państwa adres IP, system operacyjny, używana przeglądarka oraz częstotliwość i długość Państwa wizyt na naszej stronie. Informacje te są traktowane przez Woodbrook College jako Państwa dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszego oświadczenia.

Używamy plików cookies i innych technologii, aby:

 • śledzić, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcje z naszą stroną internetową;
 • reklama docelowa;
 • śledzić sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do naszych materiałów i je pobiera; oraz
 • oferowania funkcjonalności na naszej stronie internetowej, w tym wtyczek mediów społecznościowych i udostępniania.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie

Ochrona prywatności najmłodszych jest szczególnie ważna. Z tego powodu nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy w naszej Witrynie informacji od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, a żadna część naszej witryny nie jest skonstruowana tak, aby przyciągać osoby poniżej 13 roku życia.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Woodbrook College ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, jak pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i uświadomienie sobie jej modyfikacji.

Linki

Niektóre strony naszej Witryny zawierają linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za te strony lub wykorzystanie informacji przez osoby trzecie. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności na stronach internetowych osób trzecich, aby upewnić się, że użytkownik jest zadowolony z ich praktyk ochrony prywatności.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku zapytań ogólnych i wszelkiego rodzaju wniosków prosimy o kontakt:

Główna

Woodbrook College

Dublin Rd, Woodbrook Glen, Bray, Co. Wicklow.

T: (01) 282 2317

E: info@woodbrookcollege.ie